4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI SONUÇLARI (EVRAK TESLİM TARİHLERİ 13.06.2022-27.06.2022)

Başvuru Yapılamaz

Son Başvuru Tarihi: 06.06.2022

34 Açık Kontenjan

                                         T.C.

   FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

   657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.

UNVANI

KADRO

KODU

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Hemşire /Lisans                  /F.Ü. Hastanesi

01

4

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

Hemşire /Lisans                     /Diş Hekimliği Fakültesi

02

2

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

Psikolog /Lisans                    /Sağl.Kült. ve Sp. Dai. Başkanlığı

03

1

Psikoloji lisans programından mezun olmak.

Sağlık Teknikeri /Radyoloji /Önlisans /F.Ü. Hastanesi

04

2

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri /Ecz.Teknikeri /Önlisans /F.Ü. Hastanesi

05

2

Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri /Diş Protez     /Önlisans/Diş Hekimliği Fakültesi

06

1

Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Destek Personeli /Temizlik Hizmetleri /Ortaöğretim  /Rektörlük Birimleri

07

15

-Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve

  benzeri engelleri bulunmamak,

-İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

Destek Personeli /Hasta Bakımı ve Temizliği /Ortaöğretim /F.Ü.Hastanesi

08

5

-Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı veya sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

- Belgelendirmek kaydıyla Hastanelerin hasta bakımı ve temizliği hizmetleri alanında en az 1 (bir) yıl deneyimi bulunmak,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi   /Ortaöğretim /Rektörlük Birimleri

09

2

-Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Erkekler için en az 170 cm, kadınlar için en az 165 cm üzerinde boya sahip olmak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan az / fazla olmamak,

-Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

-İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

 

TOPLAM

 

34

 

 
 1. Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 

Genel Şartlar:

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,
 5. 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 1. Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,
 2. 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Not: Atanmaya hak kazanan adayların yapılacak arşiv araştırmasından sonra ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

 1. Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 2. Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
 4. Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 5. Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 6. Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:               

           Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2020/KPSS P94, önlisans mezunları için 2020/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

         Her kadronun 3 (üç) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

              Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

              İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

              Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

     1-Mezuniyet belgesi (E-devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların onaylı sureti)

     2-Vesikalık fotoğraf,

     3-KPSS sonuç belgesi,

     4-Özel Güvenlik Kimlik Kartı (Sadece Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını tarayarak sisteme yükleyecektir.)

     5-Başvuru süresi içerisinde alınmış olmak kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belge (Sadece Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar Resmi veya Özel Sağlık Kuruluşlarından almış oldukları beden kitle endeksini açıkça belirtilen belgeyi sisteme yükleyecektir.)

     6-Görev belgesi ve SGK dökümü (Sadece Destek Personeli (Hasta bakımı ve temizliği) pozisyonuna başvuran adaylar görev yapmış oldukları Hastanelerin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı belgeyi ve SGK hizmet dökümünü sisteme yükleyecektir.)

 

Lokasyon
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Başvuru Şartları
Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
Mezuniyet Belgesi
Mezuniyet Bilgisi SAĞLIK MEMURLUĞU - HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU - HEMŞİRELİK - HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ - Bölümlerinden mezun olmak
2020 KPSS-P3 Lisans Sınav Sonucu
2020 KPSS Sonuç Belgesi
FOTOĞRAF
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir. Sonuçları görmek için tıklayınız.
Lokasyon
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Başvuru Şartları
Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
Mezuniyet Belgesi
Mezuniyet Bilgisi HEMŞİRELİK - SAĞLIK MEMURLUĞU - HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ - HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU - Bölümlerinden mezun olmak
2020 KPSS-P3 Lisans Sınav Sonucu
2020 KPSS Sonuç Belgesi
FOTOĞRAF
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir. Sonuçları görmek için tıklayınız.
Lokasyon
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Başvuru Şartları
Psikoloji lisans programından mezun olmak.
Mezuniyet Belgesi
Mezuniyet Bilgisi PSİKOLOJİ - Bölümlerinden mezun olmak
2020 KPSS-P3 Lisans Sınav Sonucu
2020 KPSS Sonuç Belgesi
FOTOĞRAF
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir. Sonuçları görmek için tıklayınız.
Lokasyon
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Başvuru Şartları
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Mezuniyet Belgesi
Mezuniyet Bilgisi TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERLİĞİ - TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ - RADYOLOJİ - RADYOLOJİ TEKNİKERLİĞİ - Bölümlerinden mezun olmak
2020 KPSS Sonuç Belgesi
2020 KPSS-P93 Önlisans Sınav Sonucu
FOTOĞRAF
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir. Sonuçları görmek için tıklayınız.
Lokasyon
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Başvuru Şartları
Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Mezuniyet Belgesi
Mezuniyet Bilgisi ECZANE TEKNİKERLİĞİ - ECZANE HİZMETLERİ - Bölümlerinden mezun olmak
2020 KPSS Sonuç Belgesi
2020 KPSS-P93 Önlisans Sınav Sonucu
FOTOĞRAF
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir. Sonuçları görmek için tıklayınız.
Lokasyon
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Başvuru Şartları
Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Mezuniyet Belgesi
Mezuniyet Bilgisi DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ - DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ - DİŞ PROTEZ - Bölümlerinden mezun olmak
2020 KPSS Sonuç Belgesi
2020 KPSS-P93 Önlisans Sınav Sonucu
FOTOĞRAF
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir. Sonuçları görmek için tıklayınız.
Lokasyon
REKTÖRLÜK BİRİMLERİ
Başvuru Şartları
-Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
-İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
Mezuniyet Belgesi
Mezuniyet Bilgisi
2020 KPSS Sonuç Belgesi
2020 KPSS-P94 Ortaöğretim Sınav Sonucu
FOTOĞRAF
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir. Sonuçları görmek için tıklayınız.
Lokasyon
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Başvuru Şartları
-Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı veya sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
- Belgelendirmek kaydıyla Hastanelerin hasta bakımı ve temizliği hizmetleri alanında en az 1 (bir) yıl deneyimi bulunmak,
Mezuniyet Belgesi
Eğitim Bilgisi SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI - Bölümlerinden mezun olmak
2020 KPSS Sonuç Belgesi
2020 KPSS-P94 Ortaöğretim Sınav Sonucu
FOTOĞRAF
SGK Hizmet Dökümü
Hizmet/Görev Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir. Sonuçları görmek için tıklayınız.
Lokasyon
REKTÖRLÜK BİRİMLERİ
Başvuru Şartları
-Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
-Erkekler için en az 170 cm, kadınlar için en az 165 cm üzerinde boya sahip olmak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan az / fazla olmamak,
-Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
-İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
Mezuniyet Belgesi
Mezuniyet Bilgisi
2020 KPSS-P94 Ortaöğretim Sınav Sonucu
2020 KPSS Sonuç Belgesi
FOTOĞRAF
Özel Güvenlik Kimlik Kartı
Beden kitle endeksi raporu
Nüfus Bilgisi (Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmanız gerekmektedir.)
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir. Sonuçları görmek için tıklayınız.